Login

เข้าสู่ระบบ

ทดลองใช้งานด้วย

สำหรับเจ้าของโรงแรม
username: demo
password: demo123

 

สำหรับพนักงานโรงแรม
username: demo2
password: demo2

 

*ข้อมูล demo จะถูกรีเซ็ตใหม่ทุกๆ 30 นาที*
*ทดสอบการใช้งานแล้วบน Chrome และ Firefox*