นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เว็บสแปลช จำกัด ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ hotel.unsleepbox.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ hotel.unsleepbox.com

โดยบริษัทฯ มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

1. บริษัทฯ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด
2. การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันข้อมูลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
3. บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้ดำเนินการกับ hotel.unsleepbox.com และแอพพลิเคชั่น hotel.unsleepbox.com รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม hotel.unsleepbox.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อสามารถใช้บริการ H-Box Software ลูกค้าทุกคนที่เข้าสู่เว็บไซต์ hotel.unsleepbox.com เพื่อใช้บริการ H-Box Software จะต้องสร้างบัญชีกับบริษัท เว็บสแปลช จำกัด และยอมรับในข้อตกลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท
2. สำหรับการสมัครบัญชีสมาชิก ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ นามสกุล Email หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อโรงแรม ชื่อรีสอร์ท จำนวนห้องพัก ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลและเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถรับบริการและรับข้อมูลการทำงานของ H-Box ได้
3. เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ และการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ IP Address, Browser, Domain name, เวลาที่เยี่ยมชม, การใช้บริการ ฯลฯ ก่อนที่เข้ามาที่เว็บไซต์ hotel.unsleepbox.com เนื้อหาที่รับชม และประสบการณ์ของผู้ใช้ภายในเว็บไซต์ hotel.unsleepbox.com และเว็บไซต์ในเครือ
4. บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ใช้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว หากผู้ใช้เห็นว่าไม่สมควร และไม่ต้องการยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้สามารถแจ้งบริษัทฯ เพื่อขอยกเลิกการการเป็นสมาชิกได้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว

1. บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่บริษัทได้เก็บรวบรวมไว้ด้วยตนเอง ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก เว้นเสียแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้แล้วเท่านั้น
2. ในกรณีที่บริษทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือการดำเนินกิจกรรมต่างๆ บริษัทฯ จะกำหนดให้บริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้ ห้ามมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่นอกเหนือจากกิจกรรมของบริษัทฯ เท่านั้น

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จึงกำหนดกฎและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลโดยการใช้ Secure Socket (SSL) Protocol ในการรับส่งข้อมูล

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปยัง Browser ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้ลงไปในระบบของผู้ใช้แล้ว จะทำให้เว็บไซต์ hotel.unsleepbox.com สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ใช้ไว้จนกว่าผู้ใช้จะออกจาก Browser หรือ ทำการลบคุกกี้ หรือไม่อนุญาตให้คุกกี้ทำงาน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
คุกกี้ คือ ข้อมูลที่บริษัทฯ อาจจะทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือติชมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการ ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

เพื่อให้คุณสามารถรับบริการต่างๆ จาก บริษัท เว็บสแปลช จำกัด และบริษัทในเครือ คุณยินยอมให้บริษัท เว็บสแปลช จำกัด เก็บรวมรวม นำไปใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณให้แก่หน่วยงานราชการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อจุดประสงค์การใช้บริการ H-Box Software การปรับปรุงการให้บริการ การประมวลผลข้อมูล หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย